ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Εκτύπωση E-mail

Όσοι επιθυμούν να συμμετάχουν στη διαδικασία επιλογής, για την απόκτηση ΜΔΕ στη ΔΥ/ΔΥΥ, θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, στις ημερομηνίες κάθε φορά που ανακοινώνονται, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, :

  • Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου)
  • Δύο συστατικές επιστολές

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα:

  • είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)
  • είναι διάρκειας 20-25 ώρες την εβδομάδα (2 5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευμα)

Συνιστάται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 
You are here  : Αρχική Αιτήσεις Μεταπτυχιακό

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader