ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αξιολόγηση του ΠΜΣ Εκτύπωση E-mail


Η αξιολόγηση του ΠΜΣ αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εξασφάλιση της ποιότητας των σπουδών. Το ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ επιθυμεί να κρατηθεί ευέλικτο και επικαιροποιημένο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας Δημόσιας Υγείας όπως αυτές εξελίσσονται και θα παρουσιάζονται στον μέλλον.


Για το λόγο αυτό, τηρούνται πολλαπλές διαδικασίες αξιολόγησης, από την αρχή της λειτουργίας του:

  • Περιοδικές εσωτερικές αξιολογήσεις, τόσο από Ειδική Επιτροπή του Τμήματος Ιατρικής (OMEA, Ιούλιος 2008) , όσο και από τους φοιτητές του προγράμματος (Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, 2008)

  • Συγκριτική αξιολόγηση με άλλα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού σε επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας (Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2008)

  • Εξωτερικές αξιολογήσεις από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων (Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής)

    1. στο πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΜΣ (Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης, Απρίλιος 2008 / Επιτροπή εξωτερικής Αξιολόγησης) και
    2. στο πλαίσιο αξιολόγησης του Τμήματος Ιατρικής (ΑΔΙΠ, Μάρτιος 2010)


 
You are here  : Αρχική Αξιολόγηση του ΠΜΣ

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader