ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2017-2018 Εκτύπωση E-mail


Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 15η χρονιά τον Οκτώβριο 2017 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.


Η παρούσα πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΧΘΧ469Β7Γ-414) αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις:


     (α)  Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία
     (β)  Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με την χρήση μεθοδολογιών, εργαλείων και αρχών από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Απώτερος στόχος η δημιουργία ηγετών που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη διοίκηση, τη διδασκαλία και την έρευνα των υπηρεσιών υγείας σε πολλαπλούς χώρους και πεδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας


Δεκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας,
β) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων,
γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και
δ) κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, πριν την έναρξη των μαθημάτων (Οκτώβριος 2017). Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’ όσον λάβουν έγκαιρα το πτυχίο τους.


Δίδακτρα: Για τη φοίτηση στο πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000€, για το σύνολο του Προγράμματος.


Υποτροφίες: Το Πρόγραμμα θα χορηγήσει υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής καταβολής διδάκτρων. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια. Ο αριθμός των υποτρόφων, η διαδικασία επιλογής τους καθώς και η λεπτομερής περιγραφή των κριτηρίων επιλογής θα καθοριστούν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Φορέων.

Η επιλογή των φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-18 γίνεται με βάση πληροφορία και τεκμηρίωση από τις ακόλουθες πηγές:

 • Επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, επίδοση στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές κλπ)
 • Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηρίοτητα
 • Συστατικές επιστολές
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου
 • Προσωπική συνέντευξη

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψηφίου, αλλά και να αποτυπώσει τις προσδοκίες, την προοπτική και τις ακαδημαϊκές αξίες του υποψηφίου.


Υποβολή δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής - Έντυπο 1

Τελειόφοιτοι:
2.
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Πτυχιούχοι:
2.1 Αντίγραφο
Πτυχίου (για τα πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του πτυχίου) και
2.2 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου

4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιστημονική δημοσίευση στην Αγγλική)

5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Πρόγραμμα

6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

 

Τονίζεται ότι τα μαθήματα:

 • είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο)
 • είναι διάρκειας 12-15 ώρες την εβδομάδα (2 τρίωρα το πρωί και 2 ή 3 τρίωρα το απόγευμα)

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20)  φοιτητές, ανά ακαδημαϊκό έτος.


Xρονοδιάγραμμα:


 • Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017: Λήξη υποβολής αιτήσεων
 • Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017: Συνέντευξη (ΑΛΛΑΓΗ: οι συνεντεύξεις θα διαξαχθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)
 • Σεπτέμβριος 2017: Εγγραφές
 • Οκτώβριος 2017: Έναρξη μαθημάτων

 

Διευκρινήσεις / Παρατηρήσεις

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών  MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , σε ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του υποψηφίου.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615, 4614, 4868)


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ


Καθηγητής Χ. Λιονής
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας


Καθηγητής Γ. Κοντάκης
 
You are here  : Αρχική Ανακοινώσεις Προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2017-2018

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader