ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2018-2019 Εκτύπωση E-mail

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας (ΦΕΚ τ. Β’ 2139_11.06.2018 και ΦΕΚ τ. Β’ 2585_3.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η παρούσα πρόσκληση (ΑΔΑ) αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ στη:

(α)       Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία

(β)       Υπηρεσίες Υγείας

 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας που θα προετοιμάζει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία/ να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας στο πεδίο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

Δεκτοί γίνονται : πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας β) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας (δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων και (ε) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, επίδοση στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές κλπ)
 • Η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
 • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη
 • Ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 • Συστατικές επιστολές
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψηφίου, αλλά και να αποτυπώσει τις προσδοκίες, την προοπτική και τις ακαδημαϊκές αξίες του υποψηφίου.

 

Εάν κριθεί απαραίτητο, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων.

 

Τέλη Φοίτησης

Το πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 2000€ για το σύνολο των σπουδών.

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά ως εξής:

 

Ποσό

Περίοδος καταβολής

1η - προκαταβολή

200 €

Εγγραφή + Σεπτέμβριος 2018

200 €

Οκτώβριος 2018

400 €

Δεκέμβριος 2018

400 €

Φεβρουάριος 2019

400 €

Απρίλιος 2019

400 €

Ιούνιος 2019

 

Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης

Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες ΜΦ που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για απαλλαγή, θα κληθούν από τη γραμματεία να υποβάλλουν αίτηση είτε κατά την περίοδο των εγγραφών ή αργότερα.

 

Υποτροφίες

O αριθμός των υποτροφιών που θα απονέμει το Πρόγραμμα θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, ανάλογα με το διαθέσιμα ποσά. Οι υποτροφίες μπορούν να έχουν τη μορφή μείωσης των τελών φοίτησης ή μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια.

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες της Ιατρικής Σχολής και άλλων Φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά (μέσω ειδικής πλατφόρμας, για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση), κατά την περίοδο των εγγραφών ή αργότερα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

 

–          Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δήμο ή το ΚΕΠ)

–          Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των γονέων και του φοιτητή αν έχει (από το Taxisnet)

–          Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2017 των γονέων (από το Taxisnet)

–          Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή Διαβατηρίου

 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1). Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση / Έντυπο 1 από την ιστοσελίδα του Προγράμματος, http://mph.med.uoc.gr
 2. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 3.  Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 4.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 5.  Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 6.  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) του υποψηφίου για το Πρόγραμμα
 7.  Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιστημονική δημοσίευση στην Αγγλική)

 

Προθεσμία

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Τρόπος υποβολής

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψήφιου/ιας.

Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  με την ένδειξη «Συστατική για υποψήφιο του ΠΜΣ ΔΥΠΦΥΥΥ» μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2018

Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.

 

Χρονοδιάγραμμα

 • Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 : Λήξη υποβολής αιτήσεων
 • Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 :Συνέντευξη

Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

 • Σεπτέμβριος 2018: Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών

     Έντυπο εγγραφής

     Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και ισοτιμία ή αντιστοιχία του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για όσους δεν έχουν παραλάβει το πτυχίο τους)

     Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου, για ξένους υπηκόους

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

 

 • Οκτώβριος 2018: Έναρξη μαθημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615, 4868, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

 

 

 

 

Ο Διευθυντής
του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας»

 

 

Καθηγητής Χ. Λιονής

 

Ο Κοσμήτορας

της Ιατρικής Σχολής

 

 

Καθηγητής Γ. Κοντάκης

 

 
You are here  : Αρχική Ανακοινώσεις Προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2018-2019

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader