ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2019-2020 Εκτύπωση E-mail

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας (ΦΕΚ τ. Β’ 2139_11.06.2018 και ΦΕΚ τ. Β’ 2585_3.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Η παρούσα πρόσκληση (ΑΔΑ) αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ στη:

(α)       Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

(β)       Υπηρεσίες Υγείας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Δημόσιας Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Υπηρεσίες Υγείας που θα προετοιμάζει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία/ να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας στο πεδίο της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία δύο πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Δεκτοί γίνονται : πτυχιούχοι α) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας β) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων γ) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας (δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων και (ε) Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπεινα δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 

1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. Για πτυχιούχους:

     2.1. Αντίγραφο Πτυχίου ή πτυχίων και

     2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

            Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού

            Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

            ή  αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα

           Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν

           έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)

           Για τελειόφοιτους:

           Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

4. Κατάλογο δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους

6. Φωτογραφία

 

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB


Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px


Για τις Συστατικές Επιστολές
Οι συστατικές επιστολές να σταλούν με e-mail σε αρχείο pdf ή word και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
1. να έχει γίνει από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «ΔΥΠΦΥΥΥ»
2. να έχει γίνει μέχρι καί τις 3/09/2019
3. να έχει γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη
4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν 1) βαθμό πτυχίου, 2) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 3) επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 4) τυχόν ερευνητική και σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, 5) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 6) γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, και 7) επίδοση στην προσωπική συνέντευξη. Στόχος των συνεντεύξεων είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, της ΠΦΥ και των Υπηρεσιών Υγείας.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων βάσει σειράς κατάταξης.

Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο στη σειρά διαθέσιμο επιλαχόντα. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ μόνο για τις 3 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Προγράμματος. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου οποιαδήποτε αποχώρηση δεν αναπληρώνεται και η θέση μένει κενή.


Τέλη Φοίτησης
Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 2000€ για το σύνολο των σπουδών.
Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά ως εξής:

 

 

Ποσό

Περίοδος καταβολής

1η - προκαταβολή

200 €

Εγγραφή + Οκτώμβριος 2019

200 €

Νοέμβριος 2019

400 €

Ιανουάριος 2020

400 €

Μάρτιος 2020

400 €

Μάιος 2020

400 €

Ιούλιος 2020

Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης

Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες ΜΦ που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για απαλλαγή, θα κληθούν από τη γραμματεία να υποβάλλουν αίτηση είτε κατά την περίοδο των εγγραφών ή αργότερα.

 

Υποτροφίες

O αριθμός των υποτροφιών που θα απονέμει το Πρόγραμμα θα ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος, ανάλογα με το διαθέσιμα ποσά. Οι υποτροφίες μπορούν να έχουν τη μορφή μείωσης των τελών φοίτησης ή μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια.

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες της Ιατρικής Σχολής και άλλων Φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά (μέσω ειδικής πλατφόρμας, για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση), κατά την περίοδο των εγγραφών ή αργότερα.

 

 

Χρονοδιάγραμμα

  • Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 : Λήξη υποβολής αιτήσεων
  • Δευτέρα 9 Σεπτεμρβίου 2019 :Συνέντευξη

Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail, μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων

 

  • Αρχές Οκτωβρίου 2019:                                                                                                                                                                                                   Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών

     Έντυπο εγγραφής

     Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και ισοτιμία ή αντιστοιχία του τίτλου αυτού από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για όσους δεν έχουν παραλάβει το πτυχίο τους)

     Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου, για ξένους υπηκόους

            Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

     Β. Έναρξη Προγράμματος
     Μέσα Οκτωβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615, 4868, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Ο Διευθυντής
του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας»

 

 

Καθηγητής Χ. Λιονής

 

Ο Κοσμήτορας

της Ιατρικής Σχολής

 

 

Καθηγητής Γ. Κοντάκης

 

 
You are here  : Αρχική Ανακοινώσεις Προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2019-2020

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader