ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδακτορική Διατριβή Εκτύπωση E-mail

 

Το κείμενο που ακολουθεί αφορά στους ΜΦ που ήδη εκπονούν Διδακτορική Διατριβή στο ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" (βάσει των διατάξεων του Ν. 2083/1992)


Ο χρόνος εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) και μεγαλύτερος των πέντε (5) ετών, από την επίσημη ημερομηνία έναρξης της ΔΔ και μέχρι την εκπόνηση, συγγραφή και δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής

 

Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ)


1. Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η ΔΔ ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει:

 • να έχει δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις (published, in press or accepted) στο αντικείμενο της ΔΔ
 • να είναι πρώτος συγγραφέας ή ισοδύναμα πρώτος
 • οι δημοσιεύσεις να είναι πρωτότυπα άρθρα και όχι άρθρα ανασκόπησης
 • οι δημοσιεύσεις να είναι σε έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές, που αναφέρονται σε αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του εξωτερικού: ISI ή Scopus.

2. Συγγραφή της ΔΔ. Δύο τύποι είναι αποδεκτοί:

 • Κλασσικός τύπου
 • Μικτός τύπος, βασισμένος στις δημοσιεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), οι 2 εκ των οποίων ως ανωτέρω. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
  Θα αποτελείται δε, από δύο μέρη:
      i. Παρουσίαση της εργασίας, συζήτηση, βιβλιογραφία
      ii. Δημοσιευμένα άρθρα

3. Γλώσσα Διατριβής

 • είτε στην ελληνική γλώσσα με εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα (τουλάχιστον 2 σελίδες)
 • είτε στην αγγλική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην ελληνική γλώσσα (τουλάχιστον 2 σελίδες)


Ορισμός 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ)


Πρόταση της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη ΣΕ του ΠΜΣ για τη συγκρότηση 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ) και επικύρωση από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Στην ΕΕΕ θα πρέπει:

 • Να περιλαμβάνονται τα μέλη της 3μελούς
 • Να είναι μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές βαθμίδας
 • Να ανήκουν στην ίδιο ή συγγενές επιστημονικό αντικείμενο με αυτό στο οποίο εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.
 • Να υπάρχουν 3 καθηγητές Α' βαθμίδας
 • Μπορούν να συμμετέχουν Ερευνητές βαθμίδας Α΄, Β΄ και Γ΄ που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
 • Ομότιμοι και συνταξιούχοι
  1. όπου ήταν σε 3μελή, πριν την αποχώρησή τους, μπορούν να παραμείνουν στην 3μελή και να συμμετέχουν στην 7μελή.
  2. όπου ήταν σε 7μελή, πριν την αποχώρησή τους, μπορούν να παραμείνουν σε αυτή
  3. δεν μπορούν να αποτελούν μέλη της ΕΕΕ, μετά την αποχώρησή τους, παρά μόνο στις παραπάνω δύο περιπτώσεις
 
You are here  : Αρχική Διδακτορικό Διδακτορική Διατριβή

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader