ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διευθυντής Σπουδών Εκτύπωση E-mail

 

O Διευθυντής Σπουδών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • συγκαλεί την ΣΕ του ΠΜΣ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών της

  • εισηγείται στην ΓΣΕΣ για τα θέματα της αρμοδιότητας της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο όργανο

  • μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΓΣΕΣ και της ΣE

  • κατ' εξουσιοδότηση της ΣE ή της ΓΣΕΣ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων

 

                 lionis

Χρήστος Λιονής

Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής             

Βιογραφικό Σημείωμα

                                                               

 
You are here  : Αρχική Διευθυντής Σπουδών

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader