ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Εκτύπωση E-mail


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα αναμένεται να είναι πλήρους φοίτησης. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η αποδοχή υποψηφίων μερικής απασχόλησης στο πρόγραμμα μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης.

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

  • Να παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών συνολικής διάρκειας περίπου 200 ωρών σε κάθε εξάμηνο.

  • Εφόσον παρατηρηθεί ότι το σύνολο των απουσιών τους ανά μάθημα ξεπερνά το 1/4 των προσφερόμενων διδακτικών ωρών του μαθήματος, απόφαση για την πιθανότητα επανάληψης του μαθήματος ή άσκησης σε ημέρα εφημερίας ή επιβολής κυρώσεων θα ληφθεί από τη ΣΕ.

  • Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.

  • Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα.

  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, της ΣΕ και σχετική απόφαση της Συνέλευσης.


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΣΕ, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας (άρθρο 5.3 ).

Ο φοιτητής που θα συνεχίσει τη φοίτησή του, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κλπ, στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησης του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησής του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

 
You are here  : Αρχική Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader