ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δομή & Οργάνωση Εκτύπωση E-mail

            Οδηγός Σπουδών

  • Το ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" ιδρύθηκε με την Υπ. Απ. 88065/Β7 (ΦΕΚ 1537 Β/17.10.03)

  • Αναμόρφωση του ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" με την Υπ. Απ. 194703/Ζ1 (ΦΕΚ 3327 Β/11.12.14)

  • Τροποποίηση του άρθρου 11 "Κόστος Λειτουργίας"  του ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ με την Απ. 2337/2.3.16 (ΦΕΚ 617 Β/8.3.16), για την αυτοχρηματοδότησή του με δίδακτρα

  • Επανίδρυση του ΠΜΣ <<Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας>> σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατλαξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄).

  • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ εγκρίθηκε από ΓΣΕΣ του Τμήματος (7.4.2014) και εκκρεμεί τροποποίησή του, λόγω της επιβολής των διδάκτρων

  • Για την περίοδο 2003-2008 το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας" (ΜΡΗ) στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

         1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης - MΔΕ / Α' κύκλος σπουδών

                         α.  Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ
                         β.  Υπηρεσίες Υγείας
.
                      Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα


                 2. Διδακτορικό Δίπλωμα - PhD / Β' κύκλος σπουδών (από τον Ιούλιο 2008 ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ)

Ο Β' Κύκλος σπουδών αφορά στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο της "Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας".

  • Μέχρι τον Ιούλιο του 2008, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γινόταν μόνο μέσα από οργανωμένα προγράμματα ΠΜΣ αντίστοιχου αντικειμένου (Ν.2083/1992, άρθρο 13).

  • Στο διάστημα 2003-2008, 25 διδακτορικές εγκρίθηκαν από το ΠΜΣ "Δημόσια Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας" [κατάλογος διδακτορικών διατριβών]

  • Από τον Ιούλιο του 2008, η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008 ("θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές", άρθρο 9).

  • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, απευθείας στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, η οποία εξετάζεται / εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση (ΓΣΕΣ) του Τμήματος [περισσότερες πληροφορίες]

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ο Β΄ Κύκλος σπουδών αφορά στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο της «Δημόσιας Υγείας & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας».

 
You are here  : Αρχική Δομή & Οργάνωση

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader