ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακές Εργασίες Ειδίκευσης

Από το 2003 έως σήμερα εκπονήθηκαν ~200 Μεταπτυχιακές Εργασίες:

  • Έρευνες ιατρικών εγγραφών (medical notes)

  • Έρευνες αρχείου (document audit)

  • Μελέτες επιπολασμού (prevalence studies)

  • Μελέτες περιπτώσεων-ελέγχου (case-control studies)

  • Οικονομικές Αναλύσεις-Αναλύσεις Κόστους

  • Συγχρονικές Μελέτες Πεδίου (cross-sectional)


Για την πραγματοποίηση των εργασιών αυτών έχουν εφαρμοσθεί:

  1. Ποιοτικές & Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
  2. Δομημένες & ημι-δομημένες συνεντεύξεις
  3. Μετάφραση, Στάθμιση & Γλωσσική Προσαρμογή ερωτηματολογίων
  4. Κατασκευή, στάθμιση & πιλοτική εφαρμογή νέων εργαλείων
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακές Εργασίες Ειδίκευσης

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader