ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων Εκτύπωση E-mail

 

Στο ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας / Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί:

  • κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
  • κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
  • κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας
  • κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

    Ο αριθμός των ΜΦ που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι κατ΄ανώτατο όριο, 20 σε κάθε ακαδημαικό έτος.

 

Διαδικασία απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

  • Υποχρεωτική παρακολούθηση των προσφερόμενων μαθημάτων
  • Αξιολόγηση των ΜΦ (εργασίες, προφορικές και γραπτές εξετάσεις)
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
  • Παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας

 

Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Απονομές ΜΔΕ γίνονται 3 φορές το χρόνο: Νοέμβριο, Μάρτιο & Ιούλιο.

 
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακό Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader