ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακού Εκτύπωση E-mail

 

Η αξιολόγηση των υποψήφιων ΜΦ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνεται σε δύο στάδια από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ), που προτείνεται κάθε φορά από τη ΣΕ και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

1ο στάδιο: Γραπτές εξετάσεις

  • Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης κειμένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση)
  • Εξέταση αγγλικής γλώσσας. Κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου

2ο στάδιο: Συνέντευξη

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στις 35 πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις.
Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Θα συνεκτιμηθούν:

  • Η επιστημονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)
  • Η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
  • Οι συστατικές επιστολές
  • Η σχετικότητα με το αντικείμενο καθώς και το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της ΕΕ η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, τη συνέντευξη και συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη (πχ. Βιογραφικό σημείωμα, βαθμός πτυχίου, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, συστατικές επιστολές κλπ), καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΦ, μεταξύ των υποψηφίων που κλήθηκαν στη συνέντευξη, αλλά ανεξάρτητα από τη σειρά κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΦ μπορεί να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται από τη ΣΕ του Προγράμματος και επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ, η θέση του καλύπτεται από τους επιλαχόντες ΜΦ. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος ο κατάλογος των επιλαχόντων έχει ισχύ μόνο για δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, οποιαδήποτε αποχώρηση δεν αναπληρώνεται και η θέση μένει κενή.

Με απόφαση της ΣΕ δύναται πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά την διαδικασία επιλογής φοιτητών, να γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμοι:

  • Πτυχιούχοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο μιας από τις υπάρχουσες κατευθύνσεις. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών (μέγιστος αριθμός ανά έτος το 10% των εγγεγραμμένων ΜΦ του ίδιου ακαδημαϊκού έτους)
  • Υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε αντικείμενο που δεν καλύπτεται από τα Οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος (σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Νόμου 2083/92). Αυτοί δεν μπορούν να ξεπερνούν σε αριθμό το 10% των εγγεγραμμένων ΜΦ του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Επιλέγουν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους τα μαθήματα που προτίθενται να παρακολουθήσουν και στο τέλος της φοίτησής τους του παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους ΜΦ του ΠΜΣ.
 
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακό Διαδικασία Επιλογής

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader