ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταπτυχιακή Εργασία Εκτύπωση E-mail


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Α' & Β' διδακτικών εξαμήνων, κάθε ΜΦ εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία με ερευνητικό αντικείμενο.

 

Ο ΜΦ προτείνει το ) θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας και τον (β) επιβλέποντα καθηγητή (μετά τη σύμφωνη γνώμη του).

Για τον προσδιορισμό του θέματος της εργασίας, ο ΜΦ ετοιμάζει ένα (γ) ερευνητικό πρωτόκολλο στο οποίο παρουσιάζει την ερευνητική υπόθεση ή τα ερευνητικά ερωτήματα που προτείνει να διερευνήσει και πως θα τα απαντήσει, αναλύοντας τα παρακάτω επιμέρους σημεία:

 • τίτλος της εργασίας
 • αντικείμενο της έρευνας του, επιδιωκόμενα αποτελέσματα
 • ήδη υπάρχουσα γνώση (σε διεθνές επίπεδο)
 • σκοπός και επιμέρους στόχοι της εργασίας
 • μεθοδολογία, προτεινόμενος τρόπος ανάλυσης των στοιχείων
 • χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης (αν απαιτείται)
 • βιβλιογραφία


Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας


Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής εργασίας αναλαμβάνει μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) ή άλλο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Παν. Κρήτης. Επικουρικά, μπορεί να οριστεί και συνεπιβλέπων,  μετά από πρόταση του επιβλέποντα ή/και της ΣΕ:

 

 • Μέλος της ΣΕ, στην περίπτωση που ο Επιβλέπων δεν είναι μέλος της ΣΕ
 • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ή μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Μέλη ΕΠ σε ΤΕΙ
 • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
 • Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ

Η ΣΕ και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

 

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ αποφασίζει για την περαιτέρω παράταση αυτής της προθεσμίαςΠαρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας


Η μεταπτυχιακή εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου, εγκρίνεται κατ’ αρχήν από τον επιβλέποντα και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον 3μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στην Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν ο επιβλέπων και οι συνεπιβλέποντες. Όπου απαιτείται, η Επιτροπή συμπληρώνεται και με άλλα μέλη της ΣΕ.

Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η Επιτροπή την αξιολογεί και την βαθμολογεί με την κλίμακα 0-10. Η αξιολόγηση γίνεται στα εξής σημεία:

 1. Θέμα
 2. Περιεχόμενο
 3. Παρουσίαση

Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η Επιτροπή αναπέμπει τον μεταπτυχιακό φοιτητή είτε:

 1. Συνολικά, για την διόρθωση του κειμένου και την εκ νέου υποστήριξη της εργασίας
 2. Μερικά, για την διόρθωση του κειμένου (χωρίς νέα υποστήριξη) και την εκ νέου υποβολή της εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο


Χρονοδιάγραμμα


 • Προσδιορισμός του θέματος
 • Υποβολή ερευνητικού πρωτοκόλλου και ορισμός του επιβλέποντα καθηγητή (μέσα Σεπτέμβρη)
 • Υποβολή εκθέσεων προόδου προς τον επιβλέποντα καθηγητή (κατόπιν συνεννόησης)
 • Μεταπτυχιακή εργασία, η έκταση της οποίας (χωρίς τη βιβλιογραφία) θα πρέπει να είναι από 10.000 - 15.000 λέξεις
 • Δημόσια παρουσίαση της εργασίας

 

Παραδοτέα


 • 3 ανάτυπα της εργασίας σας (σπιράλ, θερμοκόλληση κλπ) σε εκτύπωση διπλής όψης

 • 2 CD-ROM ή DVD με το αρχείο (ή αρχεία) της εργασίας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο ανάτυπο της εργασίας θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει Τίτλος και Περίληψη στα ελληνικά ΚΑΙ αγγλικά, ανεξαρτήτως σε ποια από τις δύο γλώσσες είναι γραμμένη η εργασία.

 
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακό Μεταπτυχιακή Εργασία

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader