Δίδακτρα Εκτύπωση

Σε εφαρμογή της ισχύουσας  Απ. 2337/2.3.2016 (ΦΕΚ 617 Β/8.3.16), από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για την φοίτηση στο ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ  απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους θα αποφασίζονται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.