ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προσφερόμενα Μαθήματα Εκτύπωση E-mail

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα:

(α) εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων

(β) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 


Κάθε μάθημα αποτελείται από περίπου 9 θεματικές ενότητες, διάρκειας 3 ωρών η καθεμία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται 4 ή 5 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες (βλπ. σχήμα).

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕ ΠΑΡ
3μμ-5μμ
5μμ-8μμ Χ Χ Χ Χ Χ


Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Φοιτητές μερικής απασχόλησης (part-time) δεν γίνονται δεκτοί.


 

Το ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ απονέμει ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας" στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

(α)    Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ

(β)    Υπηρεσίες Υγείας


Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α΄εξάμηνο


Όλα μαθήματα του Α' εξαμήνου είναι κοινά και στις δύο κατευθύνσεις

 1.  Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία (Ι. Τσιλιγιάννη) - 4 ECTS
 2. Επιδημιολογία Ι (Χ. Λιονής, Μ. Βαφειάδη) - 7 ECTS
 3. Μεθοδολογία της Έρευνας (Χρ. Λιονής) - 6 ECTS
 4. Βιοστατιστική Ι (Γ. Χλουβεράκης) - 5 ECTS
 5. Αρχές Οικονομικών της Υγείας (Κ. Σουλιώτης) - 4 ECTS
 6. Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας Ι (Ι. Τσιλιγιάννη) - 4 ECTS

 Μέχρι την ολοκλήρωση του Α' εξαμήνου, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση / εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.


Β΄εξάμηνο


Μαθήματα κοινά και στις δύο κατευθύνσεις

 1.  Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας (Ι. Τσιλιγιάννη) - 4 ECTS
 2. Προαγωγή της Υγείας (Χ. Λιονής) - 6 ECTS


 Α. Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας και ΠΦΥ

 1. Βασικές αρχές επιδημιολογικής επιτήρησης λοιμοδών νοσημάτων (Ι. Τσελέντης, Α. Ψαρουλάκη) - 6 ECTS
 2. Επιδημιολογία ΙΙ (Ν. Τζανάκη) - 6 ECTS
 3. Βιοστατιστική ΙΙ  (Γ. Χλουβεράκης) - 6 ECTS

 

 Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

 1. Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (Μ. Γείτονα) - 6 ECTS
 2. Δίκαιο της Υγείας (Α. Νομίδου) - 6 ECTS
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Κ. Σουλιώτης) - 6 ECTS


Γ΄εξάμηνο


Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας - 30 ECTS

 
You are here  : Αρχική Μεταπτυχιακό Προσφερόμενα Μαθήματα

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader