ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συντονιστική Επιτροπή Εκτύπωση E-mail


Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. Συγκεκριμένα:

 • Εποπτεύει, εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτοργίας του ΠΜΣ, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Εισηγείται προς τη ΓΣΕΣ:

  • την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών.
  • τον ορισμό υπευθύνων και συντονιστών των μαθημάτων του ΠΜΣ:τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στον Ν. 3685/2008, άρθρο 4, παρ. 1α.
  • Υπεύθυνοι μαθημάτων ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ ή άλλων Πανεπιστημίων.
  • Συντονιστές των μαθημάτων ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ ή άλλων Πανεπιστημίων ή Διδάκτορες με ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος.
  • τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της.
  • τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής και των επιμέρους επιτροπών εξετάσεων, όπου κριθεί σκόπιμο.
  • την επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων/επιλαχόντων.
  • την κατάρτιση του προϋπολογισμού / διαχείριση πόρων του ΠΜΣ, το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους.
  • τον ορισμό του Επιβλέποντα και της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των μεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση ΜΔΕ.

Μέλη της ΣΕ του ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ:


 

Α. Γκίκας
Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4625

Χ. Λιονής
Καθηγητής (Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ)

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4621

Ι. Μοσχανδρέα
Επίκουρος Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.  

2810 39 4536

Π. Μπίτσιος
Καθηγητής

pbitsios_at_med.uoc.gr

2810 39 4610

Ν. Τζανάκης
Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 2224

Κ. Τρομπούκης
Επίκουρος Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4623

Α. Τσατσάκης
Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4679

Λ. Χατζή
Επίκουρος Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4612

Γ. Χλουβεράκης
Αναπλ. Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

2810 39 4682

Α. Ψαρουλάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια

annapsa_at_med.uoc.gr

2810 39 4743

 
You are here  : Αρχική Συντονιστική Επιτροπή

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader