ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόγραμμα Erasmus Εκτύπωση E-mail


Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα προηγούμενα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία έληξαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το ERASMUS+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) να μετακινηθούν:

  1. για Σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού
  2. για Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού

Επίσης είναι εφικτή και η µετακίνηση προσφάτως αποφοίτων για πρακτική άσκηση. Οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση με την προϋπόθεση α) να έχει εγκριθεί η αίτησή τους την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος και β) να έχει υπογραφεί το Learning Agreement for Placement όσο διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές (σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης) ή για πρακτική άσκηση (σε Οργανισμούς/Φορείς)  λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση, ανάλογα με τη Χώρα υποδοχής.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος ERASMUS+, πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ERASMUS+ στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

 
You are here  : Αρχική Πρόγραμα Erasmus

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader