ΠΜΣ Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποτροφία "Μαρίας Μανασάκη" Εκτύπωση E-mail

 

Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα Μαρίας Μανασσάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25-07-2000.
Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Κληροδοτήματος, σύμφωνα με τα όρια χορήγησης υποτροφιών του Υπουργείου Οικονομικών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.
Η υποτροφία προκηρύσσεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποτρόφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.
 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της Υποτροφίας “Μανασάκη” στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, μετά από ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ορίζει η Γενική Συνέλευση με Ειδική σύνθεση του Τμήματος.

Η υποτροφία
είναι ετήσια και δίδεται σε μεταπτυχικαούς φοιτητές, προκείμενου να υποστηριχτούν οι μεταπτυχιακές τους σπουδές στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 
You are here  : Αρχική Υποτροφία "Μαρίας Μανασάκη"

Στατιστικά φοιτητών

statistics-reports Υποψηφίων και φοιτούντων

Adobe Reader

get adobe reader